ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์"

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มประจำเดือน ตุลาคม 2559

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สาระสำคัญ คือเรื่องการสรุปงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับกลุ่มที่ผ่านมา และการสรรหาประธานกลุ่มแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากนายบุญแสน สุทธิประภา ได้เกษียณ อายุราชการ ผลการสรรหาที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายวิทวัส  รัตโน ผู้อำ่นวยการโรงเรียนบ้านระหารเป็นประธานกลุ่มคนใหม่ไปจนกว่าจะครบวาระ

นายวิทวัส  รัตโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร
ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกจัดกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ระดับกลุ่มโรงเรียน ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโพธฺิ์กระสังข์ และโรงเรียนบ้านสดำ่ โดยมีนายธวัชชัย บุญน้อย รองประธานฝ่ายวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงาน นายวิทวัส รัตโน รักษาการประธานกลุ่มเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บุคลากรเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2559

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์มีบุคลากรในสังกัดที่เกษียณอายุราชการประจำปี งบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  จำนวน  9  ท่าน สูวัยเกษียณที่ภาคภูมิ


นายบุญแสน  สุทธิประภา  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์

นายพิทูล  พวงบุรี
ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์


นายปรีชัย ป้องกัน
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา

นายจำเริญ  โสดาธาตุุ
ช่างไม้ โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา

นายปรเมศร์  บุญเฟรือง
ครู โรงเรียนบ้านกันจด

นางอรทัย สุฤทธิ์
ครูโรงเรียนบ้านกันจด
นางกฤษณา  สิทธิจรรยากุล
ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ

นางวิไล  ประจันตะเสน
ครู โรงเรียนบ้านดู่

นางละเอียด  เอาทวีรัชต์
ครู โรงเรียนบ้านดู่

ประชุมผู้บริหารกลุ่ม

ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประจำเดือน กันยายน 2559  ณ โรงเรียนบ้านตาเอก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประชุมผู้บริหารกลุ่ม

25 สิงหาคม 2559 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มจำนวน 23 โรงเรียนขึ้น ที่โรงเรียนบ้านจองกอ
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ศึกษาดูงานและแสดงมูทิตาจิต

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานที่โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดอุบลราชธานี  และแสดงมุทิตาจิตให้กับนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯที่เกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2559 นี้  เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา พร้อมมุทิตาจิตให้กับ ผอ.อรุณ ชื่นตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ซึ่งเป็นเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ


วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ จัดประชุมผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียน 23 โรง ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา มีนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มเป็นประธานในที่ประชุม