ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์"

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รับนายอำเภอขุนหาญ

นายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่มฯ พร้อมตัวแทนผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ เข้าพบนายอำเภอขุนหาญคนใหม่ นายสมเกียรติ สีขาว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอขุนหาญ คนใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2559  ณ  ห้องพักนายอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอขุนหาญ


ประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤศจิกายน

นายวิทวัส รัตโน  ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  ณ โรงเรียนกระเบาตะหลุงวิทยา เพื่อแจ้งข้อราชการและปรึกษาหารือพัฒนาการศึกษาของกลุ่มฯ ในภาคเรียนที่ 2/2559
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันปิยะมหาราช ประจำปี 2559

นายวิทวัส  รัตโน ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มฯ ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559  ณ สนามวงกลมอำเภอขุนหาญ
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มประจำเดือน ตุลาคม 2559

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สาระสำคัญ คือเรื่องการสรุปงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับกลุ่มที่ผ่านมา และการสรรหาประธานกลุ่มแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากนายบุญแสน สุทธิประภา ได้เกษียณ อายุราชการ ผลการสรรหาที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายวิทวัส  รัตโน ผู้อำ่นวยการโรงเรียนบ้านระหารเป็นประธานกลุ่มคนใหม่ไปจนกว่าจะครบวาระ

นายวิทวัส  รัตโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร
ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกจัดกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ระดับกลุ่มโรงเรียน ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโพธฺิ์กระสังข์ และโรงเรียนบ้านสดำ่ โดยมีนายธวัชชัย บุญน้อย รองประธานฝ่ายวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงาน นายวิทวัส รัตโน รักษาการประธานกลุ่มเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บุคลากรเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2559

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์มีบุคลากรในสังกัดที่เกษียณอายุราชการประจำปี งบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  จำนวน  9  ท่าน สูวัยเกษียณที่ภาคภูมิ


นายบุญแสน  สุทธิประภา  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์

นายพิทูล  พวงบุรี
ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์


นายปรีชัย ป้องกัน
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา

นายจำเริญ  โสดาธาตุุ
ช่างไม้ โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา

นายปรเมศร์  บุญเฟรือง
ครู โรงเรียนบ้านกันจด

นางอรทัย สุฤทธิ์
ครูโรงเรียนบ้านกันจด
นางกฤษณา  สิทธิจรรยากุล
ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ

นางวิไล  ประจันตะเสน
ครู โรงเรียนบ้านดู่

นางละเอียด  เอาทวีรัชต์
ครู โรงเรียนบ้านดู่

ประชุมผู้บริหารกลุ่ม

ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประจำเดือน กันยายน 2559  ณ โรงเรียนบ้านตาเอก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559