ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ โอวาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประชุมกลุ่มและออมทรัพย์ครูพบสมาชิก

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์นำโดยนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มได้จัดให้มีการประชุมครูด้านการวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี ดร.ประพิน  จินตวรรณ และ ดร.สมเกียรติ  ไกรยาศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มมาพบปะและให้แนวทางในการยกระดับผลการเรียน หลังจากนั้นนางทัศนาพร  แก้วกัณหา กรรมการออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ เขตอำเภอขุนหาญได้พบปะสมาชิกเพื่อรายงานและตอบข้อซักถามสมาชิกออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัดที่เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  ณ ห้องประชุมโรงแรมอมรเทพวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ร่วมงานกฐินสามัคคี สพป.ศก.4

นายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมงานกฐินสามัคคี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน  2557 ทอดถวาย ณ วัดบ้านเขวา  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันปิยะมหาราช

ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้้ำตกห้วยจันทน์ ร่วมงานวันปิยะมหาราช  23 ตุลาคม 2557  ณ  สนามวงกลมอำเภอขุนหาญวันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

ร่วมงานมุทิตาจิตบุคลากร สพป.ศก.4 เกษียณ ปี 57


นายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มพร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ร่วมงานมุทิตาจิตที่อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

11-13 กันยายน 2557 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2557  ณ  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  ระดับปฐมวัยที่ โรงเรียนบ้านสดำ  พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายพิจิตร  ทานะ  รองผอ.สพป.ศก.4 เป็นประธาน มีนายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มกล่าวรายงานวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัถตกรรมครั้งที่ 64 เข้าประชุมระดับกลุ่มฯ  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์พัฒนาผู้บริหาร

14-15 สิงหาคม 2557 นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำคณะผู้บริหารภายในกลุ่มสัมนาศึกษาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุนหาญ