ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์"

ระบบงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 กลุ่มฯ

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

ประชุมกรรมการงานศิลปครั้งที่ 68 ระดับกลุ่ม

18 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปครั้งที่ 68 ระดับกลุ่ม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมคัดเลือกในระดับสำนักงานเขตพื้นที่ฯงานมุทิตาจิตบุคลากรในกลุ่ม

14 กันยายน 2561 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วจันทน์ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้บุคลากรในกลุ่มฯ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2561  ณ  ห้องประชุมโรงแรมอมรเทพ อำเภอขุนหาญ

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

อบรมเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ

29-30 สิงหาคม 2561 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเงินและพัสดุโรงเรียน  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกระหวัน โดยได้รับเกียรติจากนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุจาก สพป.ศก.4 เป็นวิทยากร

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

15-17 สิงหาคม 2561 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการขับเคลื่อนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้บริหารด้วยกระบวนการ PLC  ณ เทศบาลตำบลกระหวันและโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี